Kvalifikačné štúdium v cestnej doprave je ucelený odborný vzdelávací program, určený pre všetkých záujemcov o získanie vedomostí a odborných spôsobilostí v odvetviach cestnej dopravy. Absolventi študijného programu sa v jednotlivých predmetoch študijného programu dôkladne oboznámia najmä:

 • S rozsiahlou sústavou zákonov a legislatív v nákladnej i autobusovej cestnej doprave v podmienkach SR, EÚ a tretích štátov,
 • Zmluvách uzatváraných v cestnej doprave a ich povinných náležitostiach,
 • Dohodách a dohovoroch na vnútroštátnej aj medzištátnej úrovni,
 • Ekonomických aspektoch fungovania podnikov cestnej dopravy,
 • Praktických aspektoch fungovania prevádzky a technickej základne,
 • Administratívnych témach v oblastiach obchodných, daňových a pracovnoprávnych špecifík v podnikoch cestnej dopravy,

Absolventi študijného programu tak získajú komplexný a ucelený odborný rozhľad, aby sa dokázali uplatniť ako budúci prevádzkovatelia podnikov cestnej dopravy, prepravcovia v dopravnom reťazci, vedúci dopravy, dispečeri, špeditéri, administratívni pracovníci a ďalší zamestnanci v cestnej doprave.

Formy štúdia

Štúdium sa otvára štvrťročne (semestrálne). Prebieha kombinovanou viacformovou formou ako bežné semestrálne nadstavbové štúdium na vysokých školách (semestre). Teoretické prednášky budú  prebiehať v školiacom stredisku v Košiciach (teda prezenčne v učebni), alebo online stretkami naživo – čiže v prípade ak budete študovať z väčšej diaľky alebo sa z rôznych dôvodov nemôžete dostaviť do učebne, pokojne sa jednoducho pripojíte online kdekoľvek a učíte sa rovnako, akoby ste boli práve v učebni. Zároveň sa budete vzdelávať aj v dištančnej zložke, v našom Jednotnom vzdelávacom systéme v cestnej doprave (www.jvscd.sk).

Podrobné informácie o štúdiu:

VZDELÁVANIE:

 • Vstupné podmienky a požiadavky: nie sú stanovené špeciálne požiadavky, prijímame podľa poradia doručených prihlášok (vaša účasť je zaslaním prihlášky potvrdená predbežne a garantovaná úhradou študijného).
 • Súhrnný počet hodín: 140
 • Podmienky prijatia: Prijímame podľa poradia doručených prihlášok.
 • Štruktúra štúdia: študijný semester,
 • Rozvrhy:  predmety PCD, ESL, COL, GEO, SPED, CMR (konkrétne  obsahy predmetov nájdete na úvodnej stránke online systému  www.jvscd.sk
 • Forma vzdelávania: kombinovaná, viacformová (prezenčne / online stretká naživo s lektorom + štúdium v online učebni)
 • Vyučovací jazyk: slovenský
 • Vyučovacie dni prezenčne:  áno, raz týždenne stretká PREZENČNE  V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE – konkrétne výučbové dni na každý nadchádzajúci mesiac vždy podľa dohody s účastníkmi,
 • Vyučovacie dni dištančne: áno, samostatné priebežné aktivity v online učebni, podľa zadaní, v online učebni JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave www.jvscd.sk
 • Prístup do vzdelávacieho systému v cestnej doprave: áno, multimediálne prednášky a teoretické predmety, výukové filmy a videoseriály, praktické cvičenia, prípadové štúdie, testy a zadania,

PRIHLÁŠKA A CENY:

SKÚŠKY A VÝSTUP:

 • Forma záverečnej skúšky: vedomostné certifikačné testy zo študovaných predmetov, príprava na štátne záverečné skúšky a ich absolvovanie,
 • Výstupné doklady: osvedčenie o absolvovaní semestrálneho kvalifikačného a certifikačného štúdia v cestnej doprave, odborné certifikáty o nadobudnutých vedomostiach a zručnostiach, získanie štátneho osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa  platnej legislatívy,
 • Akreditácia: Náš vzdelávací program je aktuálne v konaní na získanie akreditácie MŠ SR, a teda váš výstupný doklad už bude definovaný ako Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu MŠ SR.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:
tel. 0948 203 003,
info@eakademia.sk, www.eakademia.sk
Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave