Kvalifikačné štúdium v cestnej doprave je ucelený odborný vzdelávací program, určený pre všetkých záujemcov o získanie vedomostí a odborných spôsobilostí v odvetviach cestnej dopravy. Absolventi študijného programu sa v jednotlivých predmetoch študijného programu dôkladne oboznámia najmä:

  • S rozsiahlou sústavou zákonov a legislatív v nákladnej i autobusovej cestnej doprave v podmienkach SR, EÚ a tretích štátov,
  • Zmluvách uzatváraných v cestnej doprave a ich povinných náležitostiach, 
  • Dohodách a dohovoroch na vnútroštátnej aj medzištátnej úrovni,
  • Ekonomických aspektoch fungovania podnikov cestnej dopravy,
  • Praktických aspektoch fungovania prevádzky a technickej základne,
  • Administratívnych témach v oblastiach obchodných, daňových a pracovnoprávnych špecifík v podnikoch cestnej dopravy,

Absolventi študijného programu tak získajú komplexný a ucelený odborný rozhľad, aby sa dokázali uplatniť ako budúci prevádzkovatelia podnikov cestnej dopravy, prepravcovia v dopravnom reťazci, vedúci dopravy, dispečeri, špeditéri, administratívni pracovníci a ďalší zamestnancov v cestnej doprave. 

Formy štúdia

Štúdium sa otvára raz štvrťročne ( semestrálne). Prebieha kombinovanou viacformovou formou ako bežné semestrálne nadstavbové štúdium. Teoretické prednášky budú  prebiehať v školiacom stredisku v Košiciach (teda prezenčne v učebni), alebo online stretkami naživo – čiže v prípade ak budete študovať z väčšej diaľky alebo sa z rôznych dôvodov nemôžete dostaviť do učebne, pokojne sa jednoducho pripojíte online kdekoľvek a učíte sa rovnako, akoby ste boli práve v učebni.

Podrobné informácie o štúdiu:

Vstupné podmienky a požiadavky: nie sú stanovené špeciálne požiadavky, prijímame podľa poradia doručených prihlášok
Štruktúra štúdia: študijný nadstavbový semester,
Rozvrhy: zasielame prihláseným účastníkom – predmety PCD, ESL, COL, GEO, SPED, CMR
Forma vzdelávania: kombinovaná, viacformová (prezenčne / online stretká naživo s lektorom + štúdium v online učebni)
Vyučovací jazyk: slovenský
Vyučovacie dni prezenčne:  áno, raz týždenne stretká PREZENČNE  V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE – konkrétne výučbové dni na každý nadchádzajúci mesiac vždy podľa dohody s účastníkmi,
Vyučovacie dni dištančne: áno, samostatné, priebežné aktivity v online učebni, podľa zadaní, v online učebni JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave www.jvscd.sk
Prístup do vzdelávacieho systému v cestnej doprave: áno, multimediálne prednášky a teoretické predmety, výukové filmy a videoseriály, praktické cvičenia, prípadové štúdie, testy a zadania,

Forma záverečnej skúšky: vedomostné certifikačné testy zo študovaných predmetov, príprava na štátne záverečné skúšky a ich absolvovanie,
Výstupné doklady: osvedčenie o absolvovaní semestrálneho kvalifikačného a certifikačného štúdia v cestnej doprave, odborné certifikáty o nadobudnutých vedomostiach a zručnostiach, získanie štátneho osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa  platnej legislatívy,

Súhrnný počet hodín: 140
Cena vzdelávacieho programu:  498 €
Možnosť uhradiť študijné na splátky: áno, na 2 x
Prihláška na štúdium: >>Prihláška / Objednávka TU
Podmienky prijatia: Prijímame podľa poradia doručených prihlášok. Účasť je potvrdená predbežne. Vaše miesto je garantované úhradou študijného alebo jeho časti (dohoda o platbách).
Poznámka: Vzdelávací program je aktuálne v konaní na získanie akreditácie MŠ SR, váš certifikát už bude s akreditáciou.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:
tel. 0948 203 003,
info@eakademia.sk, www.eakademia.sk
Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave